Training Strategisch Voorraadbeleid

Direct aanmelden voor deze cursusOpleiding Strategisch Voorraadbeleid

Inleiding

Delto Opleidingen organiseert een tweedaagse training Strategisch Voorraadbeleid voor medewerkers van woningcorporaties. Met een goed doordacht SVB worden jaarlijks belangrijke vragen beantwoord: Wie zijn onze gewenste klanten? Waar hebben zij behoefte aan? Wat doen we met complexen die niet voldoen aan de wensen van deze tijd, gaan we door exploiteren of verkopen? Waar liggen onze risico’s? Waar liggen onze kansen? De cursus SVB van Delto Opleidingen gaat over de systematiek van besluitvorming. Dit is een flinke uitdaging. De besluitvorming vindt namelijk op meerdere niveaus plaats: op portefeuilleniveau, op gebiedsniveau en op complexniveau.

Strategiemodellen

Verschillende strategiemodellen hebben hun diensten bewezen binnen het SVB van woningcorporaties. Tijdens deze cursus wordt de essentie van de belangrijkste modellen belicht. De Beleidsachtbaan van Rigo is een beproefd model de vastgoedstrategie strategisch, tactisch en operationeel samen te laten hangen. Door de visie en doelstellingen ‘smart’ te formuleren ontstaan er op strategisch niveau duidelijke kaders. Het OTB-procesmodel is sterk in het leggen van verbanden tussen de verschillende schaalniveaus. Als ergens in het proces een inhoudelijke wijziging wordt aangebracht, zal ook gekeken moeten worden naar de consequenties op andere schaalniveaus. De cursus SVB van Delto Opleidingen geeft handvatten om de totale behoefte goed in beeld te brengen.

Wensportefeuille

Binnen het SVB is het belangrijk om te bepalen hoe het bezit van de corporatie er over 10 jaar uit moet zien. Met een helder afwegingskader kunt u namelijk goed beoordelen of nieuwe projecten passen binnen de portefeuillestrategie. U weet precies wat uw corporatie nodig heeft om de wensportefeuille in de loop van de jaren te realiseren. Een analyse op de vastgoedportefeuille zorgt voor een overzicht van de sterke en zwakke punten, de kansen en bedreigingen. Trends en woningmarktontwikkelingen worden meegenomen om de wensportefeuille vorm te geven. Tijdens brainstormsessies worden vele praktijkvoorbeelden gegeven. U wordt geïnspireerd met nieuwe ideeën die een oplossing kunnen zijn voor uw corporatie!

Beleid opstellen

Het beleid kan vanuit verschillende invalshoeken opgesteld worden. Vertaalt het beleid van de vastgoedportefeuille zich naar het beleid op woningniveau, of net andersom? Bottom up of top down?
Samen met onze ervaren docent werkt u een strategisch voorraadbeleid uit volgens een concreet stappenplan. Alle facetten van het beleid worden doorlopen. Binnen het huurbeleid wordt gerekend met streefhuur en markthuur. Binnen het investeringsbeleid kan bepaald worden dat een deel van het bezit een hoger energielabel krijgt. Ook worden scenario’s binnen het onderhoudsbeleid, sloopbeleid, verkoopbeleid en nieuwbouwbeleid behandeld. Na afloop van de cursus kunt u direct aan de slag met het opstellen van strategisch voorraad beleid binnen uw eigen organisatie.

Strategievorming toetsen

U leert hoe u inzicht kunt krijgen in de effecten van de verschillende beleidsvarianten die u gezamenlijk heeft opgesteld. Levert dit het beoogde resultaat op? Wat betekent dit voor de kasstromen? Binnen de cursus SVB krijgt u handvatten om de uitkomsten van diverse scenario’s te interpreteren. Hiermee kunt u uitspraken doen over de financiële haalbaarheid van het beleid en het effect op de vastgoedportefeuille. In dit onderdeel wordt software gebruikt die speciaal ontwikkeld is voor woningcorporaties. Diverse scenario’s worden afgezet tegen het basisbeleid. U ziet direct de invloed op de woningportefeuille en de kasstromen. Aan u de uitdaging om te beslissen welke scenario’s definitief vastgelegd worden in het SVB.

Van beleid naar uitvoering

Doelstellingen die in het SVB zijn vastgelegd worden door in de hele organisatie doorgevoerd. Binnen deze cursus helpen we u om het SVB te vertalen naar het niveau van de planning (tactisch niveau). De volgende stap is de implementatie van beleid (operationeel niveau). Het maken en toetsen van beheerplannen wordt volgens een vaste structuur opgezet binnen deze cursus. De volgende vragen worden beantwoord: hoe vertalen we de doelen van het SVB naar concrete maatregelen op wijk-, complex- en woningniveau? Met welke energetische maatregelen kunnen we de woningen tegen de laagste investering tot het gewenste energielabel brengen? Wat is het beste moment om groot onderhoud te plegen? Hoe vergelijken we de bereikte resultaten met de doelstellingen? Mogelijk leert de praktijkervaring dat de doelstellingen binnen het SVB aangepast moeten worden. Plan, do, check, act!

Investering

De cursus strategisch voorraadbeleid (SVB) van Delto Opleidingen duurt twee dagen en bedraagt € 1.250,00 per persoon. U ontvangt een complete lunch, koffie, thee en lesmateriaal. De cursus map ligt voor u klaar.

Delto Opleidingen verzorgt incompany trainingen SVB op maat. Tijdens deze training wordt het bestaande strategisch voorraadbeleid van uw organisatie kritisch bekeken. Onze praktijktrainer heeft meer dan 20 jaar ervaring in het opstellen van de vastgoedstrategie voor woningcorporaties. Nieuwe trends in de woningmarkt geven mogelijk nieuwe richting aan uw beleid. Wat betekent het energieakkoord voor uw organisatie? Hoe gaat u om met huurders die in financiële problemen zitten door de crisis? Welke invloed heeft het energiebeleid op de betaalbaarheid van de woningen? Na deze dag weet u precies welke aspecten aangescherpt moeten worden om het beleid betaalbaar, haalbaar en uitvoerbaar te maken.

De incompany training wordt in twee dagdelen bij u op locatie gegeven voor € 1.350,00
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cynthia de Wit of Marnix Ottens 0522 – 245 706 of mail naar opleidingen@delto.nl.

Direct aanmelden voor deze cursus