Nieuws

Woningcorporaties hebben weer financiële ruimte

Gepubliceerd op: 02-12-2016

De financiële ruimte van woningcorporaties neemt toe. De positieve ontwikkeling die in 2014 begon, heeft zich vorig jaar doorgezet. De sector kan de renteverplichtingen en andere uitgaven eenvoudig dragen. Er wordt minder geleend dan zou mogen en relatief weinig geïnvesteerd.lees verder

Bestedingsruimte woningcorporaties goed voor kwart miljoen nieuwe huurwoningen

Gepubliceerd op: 21-06-2016

Woningcorporaties hebben binnen financieel verantwoorde grenzen en bovenop de al geplande projecten ruimte om 37 miljard euro te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Bij stichtingskosten van gemiddeld 150.000 euro per woning, gaat het dan om bijna 250.000 woningen. Het is aan de gemeenten, huurders en corporaties om te bepalen hoe deze ruimte wordt benut voor de huidige en de toekomstige generaties. Dat schrijft minister Blok (Wonen) vandaag in een brief aan  de Tweede Kamer.lees verder

Evaluatie: Verhuurderheffing laat woningcorporaties volop ruimte voor investeringen

Gepubliceerd op: 21-06-2016

De corporatiesector staat er nu beter voor dan bij de invoering van de verhuurderheffing in 2013 werd verwacht. Ook hebben corporaties meer investeringsruimte dan waar ze in hun plannen rekening mee hielden. Voor een fundamentele herziening van de heffing is geen aanleiding. Wel  wordt  voor een aantal specifieke doelen de mogelijkheid voor een korting op de heffing verruimd. Dat schrijft minister Blok (Wonen) bij de evaluatie van de verhuurderheffing die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.lees verder

Leden Adviescommissie geschilbeslechting Woningwet benoemd

Gepubliceerd op: 18-03-2016

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst ingestemd met de benoeming van leden van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet. De commissie adviseert de minister bij de beslechting van geschillen over de lokale woonopgave tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Onafhankelijk voorzitter van de paritair samengestelde commissie wordt Sybilla Dekker. De overige leden zijn: Elly Blanksma, Lodewijk de Waal en Jan van der Schaar. Zij zijn voorgedragen door respectievelijk de VNG, Woonbond en Aedes.lees verder

Meer mogelijkheden corporaties bij huisvesting statushouders

Gepubliceerd op: 18-12-2015

Woningcorporaties mogen voor de huisvesting van statushouders anders dan nu het geval is tijdelijk ook gebouwen doorverhuren en verbouwen die zij niet zelf in eigendom hebben. Voorwaarden zijn dat de gemeente daar behoefte aan heeft, er geen andere partijen zijn die de werkzaamheden willen uitvoeren en dat de Autoriteit woningcorporaties geen beletselen ziet. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst waarmee de ministerraad heeft ingestemd.lees verder

Nieuw corporatiebestel geeft huurders vanaf 1 juli vergaande zeggenschap

Gepubliceerd op: 30-06-2015

Per 1 juli 2015 treedt de nieuwe Woningwet in werking. Daarmee wordt het stelsel van woningcorporaties ingrijpend hervormd. Het taakgebied van corporaties wordt ingeperkt en aan het toezicht worden strengere eisen gesteld. Huurders krijgen vergaande zeggenschap. Zij krijgen een plek aan tafel bij prestatieafspraken die gemeenten en corporaties maken en instemmingsrecht bij fusies. Huurdersorganisaties mogen bij een corporatie tenminste een derde van de leden van de raad van commissarissen voordragen. De nieuwe wet verplicht corporaties ook om aan huurtoeslagontvangers de best betaalbare huurwoningen toe te wijzen.lees verder

Meer instellingen aangemerkt als organisatie van openbaar belang

Gepubliceerd op: 26-06-2015

Het kabinet wil, netbeheerders, grote pensioenfondsen, instellingen voor het wetenschapsbeleid en het merendeel van de woningcorporaties aanwijzen als organisaties van openbaar belang (oob).  Door de oob-status worden strengere eisen gesteld aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Minister Dijsselbloem gaat hiervoor een algemene maatregel van bestuur (amvb) voorbereiden. lees verder

Eerste Kamer stemt in met nieuwe opzet corporatiebestel

Gepubliceerd op: 17-03-2015

De Eerste Kamer heeft, net zoals eerder de Tweede Kamer, unaniem ingestemd met het wetsvoorstel van minister Blok (Wonen) dat het corporatiebestel ingrijpend hervormt. In de gewijzigde Woningwet wordt het taakgebied van corporaties beperkt tot het bouwen en beheren van woningen voor lage inkomens. Verder wordt het toezicht versterkt en krijgen huurders meer zeggenschap. Het nieuwe corporatiebestel wordt op 1 juli 2015 van kracht.lees verder

Corporaties verplicht om vaker een betaalbare huurwoning aan te bieden

Gepubliceerd op: 06-02-2015

De bepaling dat woningcorporaties sociale huurwoningen met een huur onder de zogeheten aftoppingsgrens met “voorrang” moeten toewijzen aan huishoudens met recht op huurtoeslag maakt plaats voor een wettelijke norm. Dit moet de trend doorbreken dat een groeiende groep huurtoeslagontvangers een te dure huurwoning krijgt toegewezen. Corporaties die niet voldoen aan de nieuwe eis riskeren een boete.lees verder

Reactie op rapport Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties

Gepubliceerd op: 30-10-2014

De commissie Van Vliet heeft een uitgebreide en diepgaande analyse gepresenteerd waarop het kabinet na zorgvuldige bestudering zal reageren. Na 1e lezing is het goed te constateren dat de commissie pleit voor een scherpere afbakening van de corporatietaken. Zo wordt voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van huurders en andere woningcorporaties.lees verder